Įvykusiame savivaldybės tarybos posėdyje priimti 68 sprendimai rajono gyventojams svarbiais klausimais

2016 m. kovo 31 d. įvykusiame savivaldybės Tarybos posėdyje priimti 68 sprendimai rajono gyventojams svarbiais klausimais. Taryba patikslino savivaldybės 2016 m. biudžeto pajamų ir išlaidų planą, patvirtino Mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais bendrąjį planą, 7 proc. mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir mokinių nemokamo maitinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašus, pritarė švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms bei nustatė priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius 2016–2017 mokslo metams. Posėdžio metu patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2015 metų ataskaita ir 2016 metų sąmata bei Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltinių ir naudojimo tvarka. Pritarta Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2015 metų veiklos ataskaitoms, UAB Jurbarko autobusų parko teikiamai Jurbarko autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato statybos koncepcijai, UAB „Lukšių pieninė“ ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos susitarimo projektui „Dėl investicijų į UAB „Lukšių pieninė“ Jurbarko filialą Jurbarko mieste“, nutarta investuoti į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą. Savivaldybės taryba nustatė kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpį Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje, pakeitė Mažmeninės prekybos automobiliuose-parduotuvėse, aptarnaujančiose kaimo gyventojus, tvarkos aprašą bei Prekybos ir paslaugų teikimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose taisykles. Supažindiname su priimtais teisės aktais.

PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKYMO 2016–2020 METAIS BENDRASIS PLANAS

Savivaldybės taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais bendrąjį planą, įpareigojo Jurbarko rajono savivaldybės administraciją vykdyti savivaldybės mokyklų veiklos stebėseną bei mokinių skaičiaus pokyčius ir esant būtinybei teikti Jurbarko rajono savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl bendrojo plano dalies „Jurbarko rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais siūlymų planas“ koregavimo. Planas sudarys prielaidas ir sąlygas Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigoms įgyvendinti visuomenės lūkesčius, užtikrinant ugdytiniams ir mokiniams kokybišką ugdymą(si), mokymą(si) ir gerovę. Siekiama teikti kokybiškesnes ir efektyvesnes ugdymo paslaugas mokiniams, racionaliai ir efektyviai panaudoti turimus išteklius, nuosekliai tvarkyti Jurbarko rajono mokyklų tinklą. Turėdama patvirtintą planą savivaldybė galės dalyvauti švietimo įstaigų modernizavimo programose, kurias inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T2-58 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“.

PATIKSLINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETAS

Taryba nusprendė pakeisti Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžetą, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-31 „Dėl 2016 metų Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“.

Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto 2016 metų pajamas nuspręsta padidinti 1 722 230 Eur, iš jų: 44 000 Eur – tikslinėmis valstybės investicijų programos lėšomis sveikatos priežiūros srities objektams finansuoti; 148 000 Eur – tikslinėmis valstybės investicijų programos lėšomis kultūros srities objektams finansuoti, 1 330 230 Eur – skolintomis iš banko lėšomis Finansų ministerijos paskoloms refinansuoti, 200 000 Eur – tikslinėmis kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis valstybinės reikšmės kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė ruožo nuo 109,0 iki 112,2 km, kuris sutampa su Viešvilės miestelio Klaipėdos gatve, rekonstravimo darbams vykdyti.

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2016 metų programų sąmatas nuspręsta padidinti 1 722 230 Eur, iš jų: 44 000 Eur – investicijų projektui „Pacientų aptarnavimo aplinkos gerinimas viešojoje įstaigoje Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centre ir viešojoje įstaigoje Jurbarko rajono psichikos sveikatos centre“ finansuoti, 148 000 Eur investicijų projektui „Jurbarko rajono savivaldybės Jurbarko kultūros centro pastato Jurbarke, Dariaus ir Girėno g. 94, kapitalinis remontas“ finansuoti. 1 330 230 Eur – Finansų ministerijos paskoloms refinansuoti, 200 000 Eur – valstybinės reikšmės kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė ruožo nuo 109,0 iki 112,2 km, kuris sutampa su Viešvilės miestelio Klaipėdos gatve, rekonstravimo darbams vykdyti.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T2-62 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo“

PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 7 PROC. MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS TVARKOS APRAŠAS

Taryba netekusiu galios pripažino Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. T2-10 „Dėl 7 proc. mokinio krepšelio lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms tvarkos aprašo“ ir patvirtino naują Jurbarko rajono savivaldybės 7 proc. mokinio krepšelio lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms tvarkos aprašą papildant jį nuostatomis, įsigaliojusiomis nuo 2016 m. sausio 1 d. Papildytos nuostatos susijusios su lėšų panaudojimu mokymo reikmėms tenkinti.  

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T2-63 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 7 proc. mokinio krepšelio lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms tvarkos aprašo“

PATVIRTINTAS PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI SKYRIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Savivaldybės taryba patvirtino Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašą taip, kad jis atitiktų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir pripažino netekusius galios anksčiau priimtus sprendimus. Patvirtintas tvarkos aprašas atitiks Socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatas. Pakeistas paramos mokinio reikmėms įsigyti dydis. Paramos dydis buvo 45,60 Eur, o nuo šiol bus 57,00 Eur.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T2-66 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

PATVIRTINTAS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

Taryba patvirtino Mokinių nemokamo maitinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą, kuriame iki šiol išimties atvejų nebuvo numatyta, maitinimas buvo skiriamas tik tiems asmenims, kurių pajamos neviršijo 2 valstybės remiamų pajamų dydžių, dabar bus galima skirti Apraše nurodytais atvejais ir tiems asmenims, kurių pajamos viršija nurodytą sumą. Patikslinti dokumentų pateikimo, sprendimų priėmimo terminai. Patikslintos sąvokos, kad atitiktų įstatymo nuostatas.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T2-69 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“

PRITARTA JURBARKO RAJONO VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS, NUSTATYTI 2016 METŲ IŠLAIDŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS, NORMATYVAI

Savivaldybės taryba pritarė Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2015 metų veiklos ataskaitoms: Jurbarko ligoninės (Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimai Nr.: T2-73, T2-74), Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (Nr.: T2-75, T2-76), Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro (Nr.: T2-85, T2-86), Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro (Nr.: T2-81, T2-82), Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro (Nr.: T2-77, T2-78), Seredžiaus ambulatorijos (Nr.: T2-83, T2-84), Šimkaičių ambulatorijos (Nr.: T2-87, T2-88), Viešvilės ambulatorijos (Nr.: T2-79, T2-80) ir nustatė 2016 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus.

PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą. Atnaujinta Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T2-255 patvirtinta Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo tvarka suderinta su kitais galiojančiais teisės aktais. Savivaldybės teisės aktai, neatitinkantys šių dienų reikalavimų, neteko galios.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T2-89 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo“

PRITARTA JURBARKO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS

Tarybos sprendimu pritarta visų Jurbarko rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms. Atnaujintos ikimokyklinio ugdymo programos labiau pritaikytos vaikų amžiui, individualioms ypatybėms, atitinkančios įstaigų galimybes. Programos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 (Lietuvos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-1009 redakcija) patvirtintu Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T2-90 „Dėl pritarimo rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“

NUSTATYTI JURBARKO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI 2016–2017 MOKSLO METAMS

Savivaldybės taryba 2016–2017 mokslo metams nustatė šiuos Jurbarko rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius:

IV modelį – Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje, Smalininkų Lidijos Meškaitytės, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinėse mokyklose, Jurbarko lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykloje, Jurbarkų darželyje-mokykloje;

VII modelį – Eržvilko gimnazijoje, Girdžių, Gausantiškių Antano Valaičio, Juodaičių, Klausučių Stasio Santvaro, Raudonės, Seredžiaus Stasio Šimkaus, Vadžgirio pagrindinėse mokyklose, Eržvilko gimnazijos Varlaukio skyriuje ir Jurbarkų darželio-mokyklos Rotulių skyriuje;

VIII modelį – Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio ir Viešvilės pagrindinėse mokyklose.

Modeliai nustatyti siekiant užtikrinti, kad būtų vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-1478 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo“.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T2-91 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2016–2017 mokslo metams“.

NUSPRĘSTA NETEIKTI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ JURBARKO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE VASAROS LAIKOTARPIU

Savivaldybės taryba nusprendė neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų šiose Jurbarko rajono švietimo įstaigose nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.: Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje, Klausučių Stasio Santvaro, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio, Smalininkų Lidijos Meškaitytės, Šimkaičių Jono Žemaičio ir Viešvilės pagrindinėse mokyklose, Jurbarkų darželyje-mokykloje, Jurbarkų darželio-mokyklos Rotulių skyriuje, Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas“.

Nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklai leista iš dalies teikti ikimokyklinio ugdymo paslaugas, suformuojant ne daugiau kaip 4 laikinas ugdymo grupes, dirbančias 10,5 val. per dieną, kuriose būtų ugdomi Jurbarko miesto (išimtiniais atvejais ir rajono) vaikai, pirmenybę teikiant šeimoms, kuriose tėvai (globėjai, rūpintojai) tuo laikotarpiu dirba ir pateikia lopšeliui-darželiui prašymus ir pažymas apie tai, kad darbdavys tuo metu negali jiems suteikti atostogų.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T2-92 „Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu“

PAKEISTAS MAŽMENINĖS PREKYBOS AUTOMOBILIUOSE-PARDUOTUVĖSE, APTARNAUJANČIOSE KAIMO GYVENTOJUS, TVARKOS APRAŠAS, PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS, NETEKUSIU GALIOS PRIPAŽINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMAS  NR. T2-183

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais pakeistas Mažmeninės prekybos automobiliuose-parduotuvėse, aptarnaujančiose kaimo gyventojus, tvarkos aprašas, patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T2-290 „Dėl Mažmeninės prekybos automobiliuose-parduotuvėse, aptarnaujančiose kaimo gyventojus, tvarkos“.

Pakeistos Prekybos ir paslaugų teikimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T2-27 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose“.

Netekusiu galios pripažintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 sprendimas  Nr. T2-183 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas tvarkos aprašas, pasikeitus teisės aktams, tapo nereikalingas. Išduodant licencijas bus vadovaujamasi galiojančiais teisės aktais.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimai:

Nr. T2-95 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-290 „Dėl mažmeninės prekybos automobiliuose-parduotuvėse, aptarnaujančiuose kaimo gyventojus, tvarkos“ pakeitimo“

Nr. T2-96 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T2-27 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose“ pakeitimo“

Nr. T2-97 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2-183 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

NUSTATYTAS KURORTINIO, POILSIO IR TURIZMO SEZONŲ LAIKOTARPIS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

Savivaldybės taryba nustatė kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpį Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T2-98 „Dėl kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpio Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“

PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) ASFALTAVIMO TREJŲ METŲ PLANAS IR BENDROJO NAUDOJIMO AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ TVARKYMO EILĖ

Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės kelių (gatvių) asfaltavimo trejų metų planą ir bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo eilę. Turint ilgalaikius planus bus galima iš anksto paruošti projektinę–techninę medžiagą bei paslaugų ir darbų konkursų sąlygas.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T2-104 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfaltavimo trijų metų plano bei bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo eilės patvirtinimo“

PRITARTA UAB JURBARKO AUTOBUSŲ PARKO TEIKIAMAI JURBARKO AUTOBUSŲ STOTIES IR KOMERCINĖS PASKIRTIES PASTATO STATYBOS KONCEPCIJAI

Taryba pritarė UAB Jurbarko autobusų parko teikiamai Jurbarko autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato statybos koncepcijai, įpareigojo Jurbarko rajono savivaldybės administraciją atlikti žemės sklypų naudojimo būdų pakeitimo, papildymo ir sujungimo procedūras, sudaryti autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato statybos investuotojo paieškos viešojo konkurso komisiją ir, parengus konkurso sąlygas, skelbti konkursą investuotojo atrankai, pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su konkursą laimėjusiu investuotoju.

Planuojama pastatyti naują, modernų autobusų stoties pastatą, atitinkantį Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-374 „Dėl autobusų stočių veiklos nuostatų“ patvirtintus reikalavimus ir Jurbarko rajono gyventojų poreikius, sutvarkyti aplinką ir Jurbarko autobusų stoties infrastruktūrą, taip prisidedant prie viešojo susisiekimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T2-106 „Dėl pritarimo Jurbarko autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato statybos koncepcijai“

PRITARTA UAB „LUKŠIŲ PIENINĖ“ IR JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUSITARIMO PROJEKTUI „DĖL INVESTICIJŲ Į UAB „LUKŠIŲ PIENINĖ“ JURBARKO FILIALĄ JURBARKO MIESTE“

Savivaldybės taryba pritarė UAB „Lukšių pieninė“ ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos susitarimo projektui „Dėl investicijų į UAB „Lukšių pieninė“ Jurbarko filialą Jurbarko mieste“ .

UAB „Lukšių pieninė“ ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijai pasirašius minėtą susitarimą, leista UAB ,,Lukšių pieninė“ priklausančiame žemės sklype Barkūnų g. 25, Jurbarke, savo lėšomis suprojektuoti ir įrengti požeminio gėlo vandens gavybos gręžinį technologinių ir bendragamyklinių poreikių tenkinimui.

2014–2020 metų laikotarpiu numatoma Jurbarko miesto vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statyba, tuo tarpu UAB „Lukšių pieninė“ Jurbarko skyriuje gamybos plėtra numatyta 2016–2017 metais. Investicijos sieks 6 mln. Eur, bus didinama varškės, grietinės gamyba, dėl šių priežasčių atitinkamai didės ir darbo vietų skaičius.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T2-112 „Dėl vandens gamtos išteklių naudojimo“

NUSPRESTA INVESTUOTI Į UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRĄ

Taryba nusprendė investuoti į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą 55 607,04 (penkiasdešimt penkis tūkstančius šešis šimtus septynis eurus, 4 centus) eurus (įsigyjant Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 64 paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė – 868,86 eurai) iš 2016 m. Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų (proporcingai Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybės teise turimų 28 bendrovės akcijų nominaliai vertei), kad Tauragės, Jurbarko ir Šilalės rajonų bei Pagėgių savivaldybių papildomais piniginiais įnašais 199 837,80 Eur būtų padidintas bendrovės įstatinis kapitalas. Bus sudarytos sąlygos tęsti UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ veiklą.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T2-113 „Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ įstatinio kapitalo didinimo“

Jurbarko rajono savivaldybės informacija 

Griežtai draudžiama Jurbarkietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio redakcijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti Jurbarkietis.lt kaip šaltinį ir naudoti aktyvią Jurbarkietis.lt nuorodą.

Prie kiekvieno Jūsų komentaro bus rodomas IP 35.153.135.60.

Rašyti

Portalo Jurbarkietis.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus Jurbarkas@internetozinios.lt. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Taip pat skaitykite

Mokyklų bendruomenių ir rajono vadovų siekis bendras: ugdymas kaimiškose vietovėse – turi išlikti

Vaikų skaičius Lietuvos mokyklose kasmet sparčiai mažėja. Jurbarko rajonas – ne išimtis. „Visa tai kuria naujus iššūkius pertvarkant švi...